Regulamin

Niniejszym wyrażam zgodę na wzięcie w najem wymienionego na odwrocie samochodu w rubryce „Podmiot wynajmu” oraz odbioru i zdania go na podstawie „Protokołu wypożyczenia” i „Protokołu zwrotu”, znajdującego się na odwrocie. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód do czasu sprawdzenia go przez Właściciela podczas zwrotu samochodu.
Najemca otrzymuje pojazd sprawny, bez uszkodzeń i zobowiązuje się:

 • Użytkować go z należytą troską;
 • Pozostawiać wynajęty samochód na parkingu strzeżonym zawsze kiedy jest to możliwe;
 • Zamykać drzwi pojazdu ilekroć kierowca go opuszcza;
 • Korzystać ze wszystkich urządzeń zabezpieczających w które wyposażony jest samochód;
 • Przestrzega przepisów prawa w danym kraju w szczególności prawa drogowego;
 • Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i przewożenia zwierząt w pojeździe.

W celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień wskazane jest, aby Najemca uczestniczył w sprawdzaniu samochodu przy wynajmie i przy zwrocie.

§1 Dodatkowy kierowca

Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód także w przypadku udostępnienia go innej osobie. Jednakże w/w udostępnienie może mieć miejsce tylko w przypadku poinformowania o tym właściciela i przedstawienia ważnego prawa jazdy danego kierowcy. Właściciel wpisze dane drugiego kierowcy w rubrykę „Dodatkowy kierowca”.

§2 Przedłużenie wynajmu

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem określonym w rubryce „Data wydania auta”. Zgłoszenie chęci przedłużenia najmu winno dotrzeć do właściciela min. 24 godz. przed upływem terminu zwrotu. W przeciwnym razie pojazd może być zgłoszony na policję jako skradziony. Przedłużenie następuje na drodze zawarcia nowej umowy na warunkach obowiązujących w dniu „Zgłoszenia”.

§3 Zwrot samochodu

Termin zwrotu samochodu określa umowa. Opóźnienie względem terminu podanego w rubryce „przewidywana data zwrot” jest płatne 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę i wiąże się z bezwzględnym poinformowaniem właściciela.

§4 Paliwo

Samochód jest podstawiony czysty, z pełnym bakiem i zbiornikiem spryskiwacza. W razie jakichkolwiek uwag dotyczących ilości paliwa i płynu spryskiwacza prosimy o natychmiastowy kontakt z Właścicielem. Koszt paliwa i płynu spryskiwacza zużytego podczas najmu pokrywa Najemca. Jeżeli auto zostało zwrócone z niepełnymi zbiornikami, brudne, koszt mycia, płynu i brakującego paliwa, zgodnie ze wskaźnikiem poziomu paliwa pokrywa Najemca. Suma opłat za brakujące paliwo, płyn i mycie jest podane na odwrocie w rubryce „Protokół Zwrotu”. Prosimy o sprawdzenie, czy opłata za paliwo jest zgodna ze wskaźnikiem paliwa.
Reklamacje po odbiorze i po zwrocie samochodu dotyczące paliwa nie będą honorowane.

§5 Dzienny limit kilometrów

Dzienny limit przebiegu wynosi 150 km. W przypadku przekroczenia tej wartości za każdy kolejny kilometr użyczający samochód jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 2 zł netto/każdy rozpoczęty kilometr.

§6 Ubezpieczenie

Wynajęty samochód posiada ważne ubezpieczenie OC i AUTOCASCO. Odpowiedzialność finansowa Najemcy w razie wypadku z winy najemcy lub kradzieży ogranicza się do udziału własnego w wysokości 1% (jeden procent) kwoty odszkodowania nie mniej niż 2 000 złotych. Jednakże w przypadku kradzieży pojazdu z miejsca niestrzeżonego obowiązkowy udział własny Najemcy wzrasta o 5% (pięć procent). Za miejsce strzeżone uważa się: garaż, parking strzeżony, zamknięta ogrodzona posesja.
Uszkodzenia opon, szyb, lusterek bocznych, podwozia samochodu, wycieraczek a także wnętrze samochodu w tym uszkodzenia wyposażenia auta oraz szkody wywołane niedopałkami papierosów oraz szkody tzw. parkingowe (obtarcia, zarysowania nadwozia) nie są objęte ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.
Ubezpieczenie od wypadków i kradzieży traci ważność i Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i wypadki wynikające z:

 • Jawnych zaniedbań;
 • Celowego działania;
 • Prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu;
 • Prowadzenia samochodu przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem
 • W przypadku, kiedy prowadzący samochód zbiegł z miejsca wypadku;
 • W przypadku, kiedy samochód został użyty nie zgodnie z przeznaczeniem, np. przewoził dobra niezgodne z przepisami służb celnych, brał udział w wyścigach zawodowych itp.

Ubezpieczenie jest ważne na terenie RP. Przy wyjeździe za granice Wynajmujący jest zobowiązany uzyskać akceptacje właściciela oraz wykupić Zieloną Kartę na własny koszt .

§7 Wypadki, kradzieże

W razie wypadku, bądź kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie Właściciela oraz dostarczenie możliwie jak najszybciej raportu powypadkowego, aktualnej kopii prawa jazdy i dokumenty tożsamości oraz kluczyków i dokumentów samochodu, a w sytuacji kiedy wypadek był z winy Najemcy, także raport policyjny określający sprawę zdarzenia.

§8 Niesprawność samochodu

W razie trwałej nieprzydatności pojazdu do użytku z powodów technicznych, żadna naprawa nie może być dokonana bez wiedzy i zgody właściciela.

§9 Zwrot w innym miejscu

Zwrot w innym miejscu jak miejsce, w którym samochód został pobrany, jest niemożliwy. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Właściciel upoważniony jest do obciążenia Wynajmującego całością kosztu z tego wynikających.

§10 Przepisy końcowe

Umowa poddana jest prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego RP. Niniejszą umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

2. Regulamin nie ogranicza żadnych praw kupującego, będącego konsumentem, które przysługują mu ze względu na obowiązujące przepisy prawne. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi uprawnienia Konsumentom pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

4. Wygląd sklepu, opisy, dane oraz pliki graficzne są własnością sklepu F.H.U. ALUSPORT Krystian Śledź.